Privacyreglement

De Taalplaats
De Taalplaats volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat hoe medewerkers met gegevens van de klant om moeten gaan. De gegevens moeten juist en volledig zijn en mogen alleen worden gebruikt voor het doel waar de klant ze voor heeft gegeven. Het zijn namelijk persoonlijke gegevens. Meer informatie over de wetgeving WBP is te vinden op www.cbpweb.nl.

Dit regelement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Taalplaats.

Definities

 • Persoonsgegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;
 • Persoonsregistratie: een samenhangende verzameling van persoonsgegevens die op verschillende personen betrekking hebben;
 • Klant: een natuurlijk persoon die als klant kan worden beschouwd.

Doel van het verzamelen en verwerken van de klantgegevens
De Taalplaats verzamelt en verwerkt alle klantgegevens op zorgvuldige wijze en gebruikt ze alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Opgenomen gegevens zijn:

 • algemene persoonsgegevens;
 • gegevens inzake nationaliteit, geboorteland, identificatiegegevens;
 • gegevens inzake uitkering, opleiding, werk en taalbeheersing;
 • gegevens inzake persoonlijke omstandigheden zoals kinderen;
 • algemene gegevens dienstverlening.

De Taalplaats verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • Communicatie met de cursist in het kader van de overeengekomen cursus;
 • Gegevensuitwisseling met Dienst uitvoering (DUO) inzake examens en diploma’s;
 • Gegevensuitwisseling met Blik op Werk ten behoeve van onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde diensten;
 • Rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Toegang tot de persoonsgegevens:

 • De directeur;
 • Medewerkers van Taalplaats, als dit nodig is voor hun taakuitoefening;
 • Een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht.

Verstrekking van de gegevens aan derden:
Taalplaats verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder medeweten van de klant, behalve als het gaat om wettelijke uitzonderingen.

Er is schriftelijke toestemming van de klant nodig om gegevens uit te wisselen met derden. De medewerker stelt de klant hiervan op de hoogte.

Beveiliging
De Taalplaats behandelt klantgegevens zorgvuldig met behulp van onderstaande maatregelen en werkafspraken.

 1. De directeur is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsregistraties.
 2. Alle medewerkers die klantgegevens verwerken of inzien, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
 3. Persoonsregistraties worden bewaard in een afgesloten ruimte.
 4. Medewerkers mogen alleen afschriften van gegevens meenemen, die voor een uitoefening van een taak buiten de werkruimte strikt noodzakelijk zijn. Hiervoor is toestemming van de directeur nodig.

Rechten van de klant
Inzagerecht: de klant heeft het recht zijn gegevens in te zien. Naar wens geeft een medewerker tekst en uitleg.

Kopierecht: de klant heeft het recht om binnen vijftien werkdagen een afschrift te ontvangen van de gegevens die zijn ingezien. De Taalplaats vraagt voor het verstrekken van dergelijke afschriften een vergoeding.

Correctierecht: de klant heeft het recht om onjuiste gegevens in een persoonsregistratie te laten verbeteren. De directeur beslist binnen vijftien werkdagen over zo’n verzoek en vervolgens wordt de correctie per ommegaande uitgevoerd. De klant krijgt inzage in de gecorrigeerde gegevens.

Aanvullingsrecht: de klant heeft het recht om onvolledige gegevens in een persoonsregistratie te laten verbeteren. Dit gebeurt per ommegaande.

Verwijderings-en vernietigingsrecht: de klant heeft het recht om gegevens, die niet nodig zijn of in strijd zijn met dit privacyreglement te laten verwijderen en te vernietigen. De directeur beslist binnen vijftien werkdagen over zo’n verzoek en vervolgens wordt de vernietiging per ommegaande uitgevoerd.

De directeur kan bovenstaande verzoeken, met goede argumenten, weigeren.

Bewaartermijnen
De Taalplaats vernietigt de papieren dossiers binnen twee jaar na vertrek van de klant, tenzij de Taalplaats wettelijk verplicht is om ze langer te bewaren.

Klachten
Indien de klant van mening is dat dit reglement niet wordt nageleefd, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke. De verantwoordelijke zal de klacht conform het geldende klachtenreglement in behandeling nemen.

Slotbepalingen
Dit privacyreglement geldt sinds februari 2016. Het reglement wordt zo nodig aangepast, bijvoorbeeld met het oog op registratie of als dit wettelijk verplicht is.